تأیید میلکمتر هوشمند سروین فارم در سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

8 خرداد 1401 | توسط: سروین فارم

برگی دیگر به افتخارات سروین فارم در خدمت رسانی به مزارع صنعتی دام شیری افزوده شد. نام شرکت فناوری سروین در فهرست شرکتهای مورد تأیید سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. و میلکمتر سروین فارم در این سامانه ثبت شد.