ارائه توانمندیهای شرکت فناوری سروین و سامانه سروین فارم در جلسه انجمن صنفی دامداران

تاریخ خبر: 1399-4-10

این جلسه به منظور آشنایی صنف گاوداران ایران با مدیریت و برخی از اعضا هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با یکدیگر و بررسی زمینه های همکاری برگزار شد. در این جلسه از شرکت فناوری سروین برای معرفی شرکت و تواناییهای این مجموعه دعوت شد و محصولات و خدمات این شرکت در حوزه دامداری و سلامت دام با نام "سروین فارم" معرفی شد. سروين فارم يك مجموعه دانش محور در حوزه مديريت هوشمند مزارع است كه با بهره گيری از فناوری اينترنت اشياء و تحليل داده های سنسورهای هوشمند، در راستای بهره وری روزافزون مزارع دامداری فعاليت می نمايد. سروين فارم حاصل مشاركت گروه صنعتی كشاورزی محسنيان و شركت سهاآگرين تك از يك طرف و شركت فناوری سروين از طرف ديگر می باشد. http://sarveenfarm.ir