بیمارستان‌هوشمند: فناوری های کلیدی و فرصت ها
ثبت نام در این وبینار


ثبت نام


مکان

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران - وبینار

زمان

     یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 15 الی 16:30